Policy avseende integritet och marknadsföring

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”integritetspolicy”) beskriver hur Myloc AB, organisationsnummer 556700-1218, Kärleksgatan 1a, 211 45 Malmö, e-post: gdpr@myloc.se, (”Myloc”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Policyn omfattar samtliga bolag och varumärken inom Myloc AB: Myloc Construction, Myloc Logistics, Olivetree Solutions.

 

Myloc tar seriöst på den personliga integriteten i anslutning till köp, användning, serviceärenden och övrig kontakt med Myloc. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Från och med 2018-05-25 gäller dataskyddsförordningen GDPR inom hela EU/EES.

 

Policyn omfattar behandling av personuppgifter från kunder, användare och besökare på våra webbplatser, kundportaler, appar, plattformar i social media, nyhetsbrev i anslutning till köp, användning, serviceärenden (”Digitala Kanaler”).

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?

Med personuppgifter menas all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Det innebär att vittskilda uppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, genomförda val och beteenden utgör personuppgifter.

 

Med behandling av personuppgifter menas allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Myloc är personuppgiftsansvarig för Mylocs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med rådande lagstiftning. Myloc är även ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av användarkonto, dock endast de användare på företag som har avtal med Myloc AB (”Kunden”). Om Kunden registrerar konton för sina avtalspartners ansvarar Kunden själv helt och hållet för att behandlingen av dessa personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

4. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du använder och besöker våra Digitala Kanaler eller dess tjänster, deltar i våra evenemang eller kommunicerar med oss i Digitala Kanaler kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Myloc och för att Myloc ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

Om du är registrerad användare i någon av Mylocs kundportaler samlar Myloc in personuppgifter om dig som du lämnar i samband med din registrering. Registrering genomförs av dig eller av Myloc om så har överenskommits. Myloc samlar även personuppgifter under tiden du är kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din köphistorik, användningshistorik, hur du interagerar på Mylocs webbplats och kundportaler, vilka nyhetsbrev du öppnar och vilka länkar i dessa du klickar på. Myloc behandlar även uppgifter som Myloc från tid till annan ges tillgång till genom ditt användarkonto i Mylocs kundportaler. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar och behandlar vi om dig i Digitala Kanaler?
Du som besöker och använder våra Digitala Kanaler eller dess tjänster, deltar i våra evenemang och kommunicerar med oss i Digitala Kanaler kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig. Nedan beskrivs vilka uppgifter som samlas in och behandlas för respektive Digital Kanal och dess tjänster, vid evenemang och vid övrig kommunikation i Digitala Kanaler.  

4.1 MYLOC LOGISTICS OCH MYLOC CONSTRUCTION

De personuppgifter Myloc samlar in och behandlar om dig som är kontoinnehavare och användare i Myloc Logistics och Myloc Construction beskrivs nedan. Oavsett om ditt företag är Kunden eller Kundens avtalspartner samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. 

4.1.1 GRUNDDATA FÖR KONTOINNEHAVARE

 • Förnamn
 • Mellannamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • User-ID som är standard den registrerade e-postadressen för kontot

4.1.2 TRANSAKTIONSDATA FÖR KONTOINNEHAVARE OCH ANVÄNDARE

 • Användar-ID och tidpunkt för skapande och senaste ändring
 • IP-adress
 • Webbläsare och operativsystem
 • Tidpunkt för inloggning och senast användning
 • I vissa fall även historik om tidigare ändringar (Användar-ID och tidpunkt, samt vad som ändrats)
 • För vissa funktioner finns tidsloggning på arbetsuppgifter (person, hur lång tid, mellan vilka tider gjordes arbetet). Syftet är för att kunden ska kunna fakturera sin kund enligt prislistor som bygger på arbetstid per typ av arbetsuppgift)  

4.2 MYLOCS WEBBPLATS MYLOC.SE

Nedan beskrivs de personuppgifter som Myloc samlar in och behandlar från dig när du besöker vår webbplats. Vi använder oss av verktyget Google Analytics. Personuppgifterna kan endast kopplas till din IP-adress, såvida du själv inte fyller i formulär där du vsjälv väljer att dela med dig av personuppgifter såsom namn och e-postadress som kan kopplas till dig som person.

 

Personuppgifter från IP-adress

 • Ålder
 • Kön
 • Geografisk plats (Land, stad)
 • Språk
 • Ny eller återkommande besökare
 • Sessionslängd
 • Antal sidor per session
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Nätverk
 • Enhet (dator, surfplatta, telefon)
 • Källa – hur besökaren hittat till Mylocs webbplats
  (Direkt, sökmotor, Google-annons, referral, sociala medier)  

4.3 MYLOCS NYHETSBREV

När du aktivt registrerar dig eller godkänner att bli registrerad prenumerant på Mylocs nyhetsbrev samlar och behandlar vi personuppgifter om dig. Vi använder verktyget APSIS för detta. De främsta syftena med våra nyhetsbrev är marknadsföring av våra tjänster och evenemang. När du avregistrerar dig från samtliga nyhetsbrev raderas samtliga personuppgifter och upphör att behandlas och lagras av oss. Nedan beskrivs samtliga personuppgifter som vi samlar in och behandlar för detta ändamål:

 

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ort
 • Företag
 • Antal öppnade nyhetsbrev
 • Vilka nyhetsbrev som öppnats
 • Vilka länkar som klickats på
 • Antalet nyhetsbrev som ej nått fram  

4.4 CRM-SYSTEM

De personuppgifter som Myloc samlar in, via Digitala Kanaler eller evenemang, behandlas i CRM-system för att vi enkelt ska hitta kontaktuppgifter och följa affärsrelationens utveckling.

 

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Jobbtitel
 • Företag
 • Bakgrund och utveckling av affärsrelationen
 • Information om deltagande på evenemang
 • Summering av möten (fysiska eller digitala)

5. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Myloc behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Myloc i syfte att:

 

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillgång till våra tjänster, fakturering, tillhandahållande av support och administrering av avtal och kontoinnehav.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och korrigera felaktiga uppgifter
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice och Digitala Kanaler
 • Dela med oss av information och rikta marknadsföring per post, e-post samt telefon avseende Mylocs och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och passande erbjudanden i nyhetsbrev (som du enkelt kan välja att avregistrera dig från) samt på våra webbplatser.
 • För att analysera och gruppera kunder, användare och besökare efter urval, prioritering och preferenser vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer.
 • Förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Bjuda in dig till våra evenemang

 

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av våra tjänster.

6. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Myloc behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran av kundservice och då har vi ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare, kunder och användare av våra Digitala Kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler.

 

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka information och marknadsföra våra olika tjänster. Vi kan då komma att utföra en segmentering baserad på t.ex bransch så mottagaren av information och/eller marknadsföring finner meddelandet relevant. Myloc behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

 

Om Myloc skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg genom att du aktivt får klicka i en ruta att du samtycker. I vissa fall kan Myloc ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp

Namn, adress, telefonnummer, e-post, Företag, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge våra kunder är aktiva. Rensning på årsbasis. 

För att försäkra oss att om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer, e-post, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag. Rensning på årsbasis. 

För att marknadsföra Myloc och våra samarbetspartners tjänster genom post, e-post och telefon. 

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer, e-post, företag, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation, Ålder, Kön, hur du använder och interagerar på våra Digitala Kanaler

Så länge besökare, kund eller användare är aktiv t.ex genom att besöka vår webbplats, läsa våra nyhetsbrev och delta i våra evenemang. Rensning på årsbasis. 

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassad information och marknadsföring via brev, telefon eller Digitala Kanaler

Fullföljande av avtal om Myloc-konto

Namn, adress, telefonnummer, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation, betalningsuppgifter, kundnummer, information om hur du använder vår webbplats, om vilka erbjudanden du varit intresserad av, vilka nyhetsbrev du interagerat med och vilka evenemang du anmält dig till, uppgifter om dina inköp, information om ditt kontoinnehav

Så länge våra användare är aktiva. Rensning på årsbasis.

8. PROFILERING

Myloc kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare och/eller prenumerant på våra nyhetsbrev. Om du är Kontoinnehavare och/eller prenumerant analyseras information om hur du använder våra webbplatser, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra evenemang du anmält dig till, uppgifter om köp av och inom våra tjänster och information om ditt kontoinnehav och/eller prenumeration för att tillhandahålla dig erbjudanden och information som vi anser är relevant och intressant för dig, samt bjuda in dig till evenemang vi tror att du skulle vilja deltaga på.

 

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta gdpr@myloc.se. När Myloc har mottagit din anmälan kommer Myloc att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna som samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Myloc kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Mylocs rättsliga intressen, t.ex om det pågår en juridisk process.
Myloc sparar uppgifter om kunder i högst tio år efter det att kunden senast genomfört ett köp, använt våra tjänster eller på annat sätt interagerat med Myloc.

10. VEM LÄMNAR VI PERSONUPPGIFTER TILL?

Myloc kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners och leverantörer av tjänster som vi använder. Myloc kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekt adressuppgifter till dig.

 

Tredje part som Myloc lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en Kund, Kontoinnehavare eller Prenumerant får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Mylocs och Mylocs samarbetspartners tjänster eller produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Mylocs avtal med dig som kund, Kontoinnehavare eller prenumerant.

 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Myloc om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Mylocs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- och tekniska problem.

 

Myloc kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES om någon av Mylocs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförts till något land utanför EU/EES, kommer Myloc att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Myloc har rätt att när som helst genomföra ändringar i denna integritetspolicy. Myloc kommer att i god tid underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet, avsluta ditt Myloc-konto eller säga upp prenumerationen på våra nyhetsbrev. Uppsägning på grund av detta ska ske skriftligen till gdpr@myloc.se.

12. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Myloc har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder, Kontoinnehavare och prenumeranter i databas som är skyddad genom behörighetsstyrning, brandvägg och autentisering.

13. DINA RÄTTIGHETER

Myloc ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Myloc kommer att på din begäran eller på eget initiativ att korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Du har rätt att begära att:

 

 • När som helst få tillgång till dina personuppgifter vilket innebär att du kan begära ut ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter som behandlas.
 • Få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Få information om var uppgifterna har hämtats om de inte samlats in direkt från dig
 • Få information om förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)
 • Få information om den förutsedda period som uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade. Vi kommer att på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.
 • Myloc ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort
 • Behandlingen av dina personuppgifter begränsas

 

Om du önskar begära något av ovanstående, kontakta oss skriftligen på gdpr@myloc.se.

 

Myloc kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 11 om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du har rätt till att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot sådan behandling. Det gör du skriftligen i ett mail till gdpr@myloc.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

Myloc förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift för sina åtgärder eller vägra att tillmötesgå begäran, i de fall då den registrerades begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. En begäran anses enligt GDPR orimlig när den registrerade upprepade gånger begär information uppenbart ogrundat.

 

Du har alltid rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. COOKIES

När du besöker våra webbplatser använder vi oss av Cookies. Du kan läsa mer om hur vi behandlar Cookies i vår Cookie-policy som finns på följande länk: www.myloc.se/cookies  

15. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Myloc AB
Kärleksgatan 1a
211 45 Malmö
gdpr@myloc.se