Den här artikeln är en del där vi på Myloc Construction lyfter upp olika intressanta projekt där vi är delaktiga.

Vårt mål med detta är att belysa intressanta och innovativa projekt inom byggbranschen.

I Henriksdalsprojektet används Myloc Construction på plats av entreprenörerna, när de samlastar transporter till byggarbetsplatserna i Henriksdals reningsverk.

Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholm Vatten och Avfalls genom tiderna största projekt. Projektet startade 2016 och beräknas vara färdigt 2029.

Det enorma projektet syftar till att både öka kapaciteten så att reningsverket ska kunna ta emot och rena den ökande mängd avloppsvatten som blir när Stockholm växer, och att minska miljöpåverkan i Östersjön.

I projektet utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. När projektet är klart kommer Henriksdals reningsverk vara en av världens största anläggningar i sitt slag.

 

Utmaning i att bygga i tätbebyggt område

En av de stora utmaningarna med projektet är, förutom att det är så stort, att majoriteten av projektet utförs på områden som är tätbebyggt. Projektet har inneburit en hel del sprängningar, och en hel del byggtrafik. Detta samtidigt som reningsverket fortfarande är i drift.

Jens Wallin, som ansvarar för byggservice i projektet, lyfter upp detta som den största utmaningen i projektet.

“Min uppgift är att hjälpa alla entreprenader och ramavtal, och fungera som en service till dessa.  Vi hjälper till och levererar enligt olika överenskommelser. Allt från byggtjänster, liftar, ställningar, till alla olika transporter inom projektet.

Detta ska bokas upp i Myloc och eftersom det är väldigt ont om plats och mottagningsytor där vi tar emot sakerna, behöver man använda det för att utnyttja platsen på bästa sätt. Helt enkelt för att pussla ihop allt.

Oftast tar vi emot material och kör ut det direkt till respektive område, där tar entreprenörerna emot materialet och kan fortsätta arbeta.”

 

Ett extremt komplext projekt

“Projektet är väldigt komplicerat, och bara i själva Henriksdalsverket har vi 4 olika nivåer vi arbetar på. B, C, och D är nere i berget, och A är uppe i det fria.

Vad det gäller material är det mycket. Utmaningen i det hela är att få ihop allt på små ytor, under tiden allting är igång. Reningsverket är ju i drift samtidigt som vi bygger om det.”

“Det finns hela tiden saker som utförs. Bland annat har vi borrat hål från den ena nivån till den andra, och vi spränger precis bredvid bassänger som är i drift. Då får vi heller inte störa driften. För att kunna lyckas så måste vi få det att fungera, och ha en ständig samordning och kommunikation med alla omkring. Utöver koordinationen samlastningen i Myloc har vi varje vecka har vi flera samordningsmöten för att få ihop det med alla entreprenörer i berget, och i verket så att vi inte stör deras drift.”

“Det är ju som sagt ett väldigt stort projekt. Framför allt logistiken och samordningen med alla aktörer på plats är viktig. Sammantaget under en dag är vi runt 250-300 yrkesarbetande inne idag.

När man tänker på platsbrist och leveranser, så är det ju inte bara leveranser in, utan vi har ju forslat ut en stor mängd berg efter att vi har sprängt, och kört transporter mellan de olika områdena i berget. Detta är också en utmaningen i hur vi jobbar med platsen. Det var också anledningen till att vi tog in Myloc Construction. För att helt enkelt få det här att fungera.”

 

Så hur får man ett sådant komplicerat projekt med så många involverade att fungera?

“Vi har olika processer beroende på vilket typ av arbete som ska genomföras, när vi ska göra jobb, tillsammans med driften och verket.

Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift sker ombyggnaden i etapper. 

Den första etappen är klar, vilket innebär att den första linjen med den nya membrantekniken är i drift. Den första etappen är klar, vilket innebär att den första linjen med den nya membrantekniken är i drift. Reningskapaciteten har därmed ökat och ombyggnaden fortsätter nu med ytterligare två biolinjer.

Vi har kontinuerlig kontakt med verkets ledning, vad det gäller alla arbeten så det inte påverkar dem. För varje arbete har vi arbetstillstånd som behöver vara på plats innan vi kan börja arbeta.

Då går vi igenom vad som ska göra, vad som påverkas, och när det kan ske, för att påverka så lite som möjligt.

Kortfattat så är koordinering väldigt viktigt att kunna samordna allting med komplext arbete. Samordning skulle jag säga är A och O.

 

Framtiden i projektet

 

Både Jens och kommunikatör Susanne Forsberg ser hoppfullt på framtiden.

“Det kommer göra en jätteskillnad både för miljön, och för möjligheten för Stockholm att fortsätta växa.” Säger Susanne.

“Den nya Membrantekniken  är mycket effektivare än den gamla reningstekniken. Det innebär att vi minskar utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön, och på så sätt minskas övergödningen. Dessutom minskar utsläppen av mikroplaster till i princip noll.

Det innebär att vi minskar utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön, och på så sätt minskas övergödningen.“

“Det är framför allt ett väldigt spännande projekt att vara delaktig i, just på grund av alla utmaningar som uppstår. Att delar av verket är i drift bidrar till en ytterligare komplexitet i projektet. Det är både den största utmaningen och det som är roligt; att knåpa ihop allting också under resans gång.” Säger Jens.

Projektet kommer att pågå fram till 2029.

 

Vill du veta mer? 

Kontakta:

Ingrid Sandlund
Marknadskoordinator, Myloc AB
ingrid.sandlund@myloc.se
070 312 34 10

Facebooktwitterlinkedinmail